گوسفند نجس

برای اولین بار، فیلم کامل اجرای فوق العادهمکس امینی به زبان فارسی


Max Amini’s Hilarious First Persian Comedy Special

شکستن کد کمدی با مکس امینی


Cracking the Comedy Code with Max Amini